Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας - Ανδρομάνα» του Δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας - Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης, που εδρεύει στη Δεσκάτη του Νομού Γρεβενών, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Μουσική διδασκαλία» συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

  • 1 θέση  ΤΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής (Μουσικός)
  • 1 θέση  ΤΕ Καθηγητής πιάνου και Ανωτέρων Θεωρητικών
  • 1 θέση  ΤΕ Καθηγητής κιθάρας

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας - Ανδρομάνα» Δήμου Δεσκάτης, Ανδρομάνας 2 Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη Ν. Γρεβενών απευθύνοντάς την υπόψιν Κουλούσιου Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 24623 51122).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...