Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου,  που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
  • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 1 θέση  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας - Φορτωτής) 
  • 2 θέσεις  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, Νομού Λασιθίου, Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ? όψιν κυρίας Α. Σταυρακάκη  (τηλ. επικοινωνίας: 2841091214, 2841082720).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...