Ο Δήμος Ύδρας ανακοινώνει την πρόσληψη  προσωπικού   με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας.

Συγκεκριμένα:

        3 θέσεις  Οδηγοί  Απορριμματοφόρων - Φορτηγών

        6 θέσεις  Εργάτες/εργάτριες καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων)

Διάρκεια σύμβασης:  2 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν  αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ύδρας, Τ.Κ. 18040, Ύδρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών,   υπόψη   κας   Δηλαβέρη   Σταματίνας   (τηλ.   επικοινωνίας: 2298320203) έως την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...