Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την  κάλυψη  αναγκών του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης» και β) «Λειτουργία Θεατρικού  Εργαστηρίου» συνολικής  διάρκειας  έως  ένα  (1)  έτος.

Συγκεκριμένα οι θέσεις:

  • 2 θέσεις  ΠΕ Φυσικής Αγωγής ειδικότητα κολύμβησης - ναυαγοσώστη
  • 1 θέση  ΠΕ Φυσικής Αγωγής ειδικότητα συγχρονισμένης κολύμβησης
  • 1 θέση  ΠΕ Φυσικής Αγωγής ειδικότητα κολύμβησης -ναυαγοσώστη για βρεφική κολύμβηση
  • 1 θέση  ΠΕ Φυσικής Αγωγής  ειδικότητα αντισφαίρισης
  • 1 θέση  ΠΕ Φυσικής Αγωγής ειδικότητα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
  • 1 θέση  ΠΕ Φυσικής Αγωγής για γιόγκα -πιλάτες
  • 1 θέση  ΠΕ Θεατρολόγος

    Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης  (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Δημοτικό  Κολυμβητήριο Ηλιούπολης Μεσσηνίας  &  Δαμασκηνού,  Τ.Κ.  16341, Ηλιούπολη,  υπόψη  κας Ψυρροπούλου  Ελένης  και  κας  Βάσσου  Παρασκευής  (τηλ.  επικοινωνίας: 2109922899,  2109944001).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...