Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για  την εκτέλεση  των  αρχαιολογικών  εργασιών  για  χρονικό  διάστημα από  την ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  και  έως 31/12/2017 με  δυνατότητα  ανανέωσης  ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

1 θέση  ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα  δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη διεύθυνση:

Ιπποτών,  85100,  Ρόδος,  απευθύνοντάς την  στην  Εφορεία  Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου υπόψη  Γραμματείας  Πρωτοκόλλου (τηλ.  επικοινωνίας: 2241365282), εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών  που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.  (http://www.yppo.gr) και  της  ανάρτησης  της  ανακοίνωσης  στον  πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας  (από 27/12/2016 έως 17/1/2017).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...