Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  ή  σύμβαση μίσθωσης  έργου  διάρκειας  έως  έξι  (6)  μηνών, έξι  ατόμων για  την  κάλυψη  εποχικών  και  παροδικών  αναγκών  που  αφορούν  τον  προγραμματισμό  και  την  οργάνωση  της  14ης Διεθνής  Έκθεσης  Βιβλίου  Θεσσαλονίκης  καθώς  και  των  παράλληλων  εκδηλώσεων  και  εκθέσεων  που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόμενο παρακάτω, ανά  ειδικότητα  και  διάρκεια  σύμβασης,  αριθμό  ατόμων με  τα  αντίστοιχα  καθήκοντα  και  τα απαιτούμενα  (τυπικά  και  τυχόν  πρόσθετα)  προσόντα.  Η διοργάνωση  της  14ης  Διεθνούς Έκθεσης  Βιβλίου  Θεσσαλονίκης  για  τον  Μάιο  του  2017 έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» (ΟΠΣ 5002343), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

  • 1 θέση  Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης
  • 1 θέση  Υπεύθυνος Οργάνωσης Παραγωγής Έργου 
  • 1 θέση  Αρχιτέκτονας
  • 1 θέση  Στέλεχος Διοργάνωσης Πολιτιστικού Προγράμματος
  • 1 θέση  Στέλεχος Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για το παιδικό, εφηβικό, εκπαιδευτικό βιβλίο 
  • 1 θέση  Στέλεχος Δημοσιότητας, Προβολής και Επικοινωνίας 

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  ή  να  αποστείλουν  ταχυδρομικά  σχετικό  φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και  της  εμπειρίας  τους  δικαιολογητικά,  πρωτότυπα  ή νομίμως  επικυρωμένα  (π.χ.  βεβαιώσεις εργοδοτών,  διπλώματα  ξένων  γλωσσών,  πτυχία  κλπ.),  στα  γραφεία  του  Ελληνικού  Ιδρύματος Πολιτισμού  στην  Αθήνα  (Στρατηγού  Καλλάρη  50,  15452, Παλαιό  Ψυχικό,  Αθήνα), καθημερινά από  Δευτέρα  έως  και  Παρασκευή  και  ώρες  10.00-14.00. Είναι  δεκτά  και  απλά  ευκρινή φωτοαντίγραφα  από  κάθε  είδους  έγγραφο  δημόσιας  αρχής  ή  από  πρωτότυπες  βεβαιώσεις  οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ...