Το ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης  Δήμου Αθηναίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Προώθηση των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ μέσω των ΜΜΕ και την εξυπηρέτηση αιτημάτων ΜΜΕ ελληνικών & διεθνών σχετικά με τις δράσεις του - επικοινωνιακή πολιτική χορηγιών προς το ΚΥΑΔΑ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

1 θέση  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  Μέλος της  ΕΣΗΕΑ ή/και  οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Μέλος της ΕΣΗΕΑ ή/και οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.ΣΥ.
  • Εμπειρία δύο (2) ετών τουλάχιστον ως δημοσιογράφος εκ της οποίας έως έξι (6) μήνες  να έχει αποκτηθεί σε κοινωφελές ίδρυμα.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Μεταπτυχιακό συναφές με αντικείμενο την ανθρώπινη επικοινωνία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 23/12/2016 έως και  02/01/2017.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...