Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος  Αλιάκμονα/  ΥΗΣ Πολύφυτου & Ιλαρίωνα, που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών & Υποσταθμών

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ - ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.2 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ - ΙΛΑΡΙΩΝΑ,    Τ.Θ. 30, Τ.Κ.   505 00 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, υπόψη αρμόδιας υπαλλήλου κας Αντωνοπούλου Ελένης (τηλέφωνο επικοινωνίας : 24640 32249).

Υποβολή Αιτήσεων: 27/12/2016 έως 07/01/2017.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...