Ο Ειδικός Γραμματέας αποφασίζει και προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή οκτώ (8) θέσεων Νομικών Συνεργατών (εμμίσθων δικηγόρων) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (εφεξής: «η Υπηρεσία») με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 Νόμου 4194/2013 Κώδικα Δικηγόρων και προσκαλεί δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι Νομικοί Συνεργάτες θα έχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Υπηρεσίας με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους, οργάνωσης και λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας και των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ).
  • Τη νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της υποστήριξης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ) και της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και της συνεργασίας της με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους Διεθνείς Οργανισμούς και τους λοιπούς εθνικούς φορείς (αρμόδια Υπουργεία, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές κλπ).
  • Τη σύνταξη σχεδίων νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
  • Την παροχή γνωμοδοτήσεων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΓΔΙΧ, όπως αυτές μνημονεύονται στο άρθρο 79 του ν. 4389/2016.
  • Την παροχή νομικών συμβουλών προς την ΕΓΔΙΧ για εξειδικευμένα ζητήματα δανειοληπτών (φυσικών και νομικών προσώπων) τα οποία τυχόν θα προκύψουν μέσω των ΚΕΥΔ.
  • Την παροχή νομικής εν γένει υποστήριξης σε θέματα που θα τους αναθέτει ο αρμόδιος Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης (Α? βαθμού δημοσίου τομέα)και ο Ειδικός Γραμματέας.

    Οι ενδιαφερόμενοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τοπικό τύπο, ήτοι έως την 30η/1/2017 ημέρα Δευτέρα, οφείλουν να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη την αίτηση υποψηφιότητας που επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 2, δεόντως συμπληρωμένη, και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Τ.Κ. 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος), καθώς και να αποστείλουν αυτά ηλεκτρονικά (scan) στη διεύθυνση legal.egdix@keyd.gov.gr .

Δείτε την προκήρυξη εδώ...