Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ενός (1) καθαριστή/τριας για κάλυψη αναγκών καθαρισμού σχολικής μονάδας της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Θεσσαλονίκης  για το σχολικό έτος 2016 - 17.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  •  Οι υποψήφιοι πρέπει  να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.
  •  Να είναι άνεργοι.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά   στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους 72 Τ. Κ. 54453) από ώρα 10.00 - 14.00. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313318257, 2313318194.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση  για τα σχολεία  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι πέντε (25) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ) από τις 24/12/2016 έως τις 17/01/2017.   

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...