Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΔΕ Ημερήσιοι  Φύλακες Αρχαιοτήτων
  • 1 θέση  ΥΕ Εργατών

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι  πέραν της 31/03/2017.

    Οι  ενδιαφερό­μενοι  καλούνται  να  συ­μπληρώσουν  την  αίτηση  ­με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε μ­ε άλλο εξουσιοδοτημ­ένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρη­μένη  από δημ­όσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, ΤΚ 48100 Πρέβεζα, τηλ.  επικοινωνίας  26820-89890  (πληροφορίες  και  παραλαβή  αιτήσεων:  κα  Ζωή Χρήστου). 

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επό­μενη  ημ­έρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφη­μερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστή­ματα της υπηρεσίας  (Έδρα  -  Αρχαιολογικός  Χώρος)  και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  των  δη­μοτικών καταστημάτων όπου εδρεύουν οι αναφερό­μενες υπηρεσίες ­, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν ­μεταγενέστερη της δημ­οσίευσης στις εφη­μερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...