Το Ινστιτούτο  Γενετικής  Βελτίωσης  &  Φυτογενετικών  Πόρων  της  Γενικής  Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  -  ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα  του  Αστικού  Κώδικα  και  κατά  του  αρθρ.  6  του  Ν.2527/1997  όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Big Picnic:Big Questions - engaging the public with Responsible Research and Innovation on Food Security».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχιούχος Γεωτεχνικών επιστημών - (ΠΕ) Γεωπόνος ή Δασολόγος.
  • Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος  με  ειδίκευση στη  λήψη  αποφάσεων  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  φυσικών πόρων.
  • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία (α) σε θέματα ανάδειξης πολυλειτουργικότητας Βοτανικών Κήπων και (β) στα μοντέλα διακυβέρνησης.
  • Εμπειρία σε θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και συμμετοχή στην ομάδα έργου ερευνητικών προγραμμάτων.
  • Διδακτική  εμπειρία  σε  θέματα  Περιβαλλοντικής  Πολιτικής  και  Νομοθεσίας  και άριστη γνώση αγγλικών.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως 30-04-2019.

    Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση-πρόταση για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 5η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη  «Για την αριθμ. 4387/23-12-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ...