Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά τριάντα  πέντε (35) ατόμων  για  την  αντιμετώπιση απρόβλεπτων  και επειγουσών  περιστάσεων του  Γενικού  Ογκολογικού  Νοσοκομείου  Κηφισιάς (Γ.Ο.Ν.Κ.) «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα:

35 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ)

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως την 31-12-2018.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», Τιμίου Σταυρού & Νουφάρων  14, Καλυφτάκι, Τ.Κ. 145  64  Ν.  ΚΗΦΙΣΙΑ, απευθύνοντάς  την  στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Κατσίκη Ουρανίας (τηλ. επικοινωνίας: 210 350 1521).

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Κηφισιάς, εφόσον η ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...