Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά   δέκα   (10)   ατόμων   για   την   υλοποίηση  της   Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής   και   Επαγγελματικής   Ζωής»   στο   πλαίσιο   Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο   Δήμο   Πρέβεζας,   που εδρεύει  στην Πρέβεζα, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - «Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας(ΒΣΟΦ) Δήμου Πρέβεζας»
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - «Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας(ΒΣΟΦ) Δήμου Πρέβεζας»
  • 1 θέση  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - «Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας(ΒΣΟΦ) Δήμου Πρέβεζας»
  • 1 θέση  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - «Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας(ΒΣΟΦ) Δήμου Πρέβεζας»
  • 2 θέσεις  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - Για τη στελέχωση των δομών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
  • 2 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Για τη στελέχωση των δομών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο  από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η  εξουσιοδότηση  φέρει  την υπογραφή  τους θεωρημένη  από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη   διεύθυνση: 

Δήμος  Πρέβεζας, Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Τ.Κ.48100, ΠΡΕΒΕΖΑ,   απευθύνοντάς   την   στο   Τμήμα   Ανθρώπινου   Δυναμικού,   Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας - Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ.κ. Κοντού και Αδάμου (τηλ. επικοινωνίας: 2682360658 - 2682360633).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...