Ο Δήμος  Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Δήμο Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 2 θέσεις  ΥΕ Καθαριστών - τριών

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2017, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμάτας, Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας Αναστασίας Κοκκώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2721360829).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...