Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν:

 • 10 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Ηλεκτροτεχνίτες
 • 3 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού  - Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού
 • 23 θέσεις  ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
 • 2 θέσεις  ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων - Χειριστές Κύριων Μηχανημάτων
 • 13 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Μηχανοτεχνίτες
 • 1 θέση  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού -Τεχνίτες Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι)
 • 5 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού -Τεχνίτες Οχημάτων
 • 1 θέση  ΔΕ Χειριστές Η/Υ
 • 1 θέση  ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (Κλάρκ)
 • 1 θέση  ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανοπροωθητών)
 • 19 θέσεις  ΔΕ Οδηγοί (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.2  και να την υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,  εφ'  όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ' όψιν κας ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής ή κας ΚΑΛΑΘΑ Αγγελικής ή κου  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  Παναγιώτη  (τηλ.   επικοινωνίας:   27910-25045   εσωτερικό 33034,   33020 αντίστοιχα).

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων από 29-12-2016 μέχρι 09-01-2017.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...