Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, ιδιώτες -φυσικά πρόσωπα σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για  τη  σύναψη  είκοσι  εννέα  (29)  ατομικών  συμβάσεων  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, για υπηρεσίες καθαριότητας  των κτιρίων του και του περιβάλλοντος χώρου.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα ανέρχονται σε είκοσι εννέα (29), για θέσεις εργαζομένων ως καθαριστών -τριών για τα κτίρια του ΓΝ Κομοτηνής , ΔΙΕΚ και ΚΕΦΙΑΠ, με οκτάωρη (8ωρη) απασχόληση.

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31. 12. 2018

    Για  την κατηγορία ΥΕ δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα . Εάν οι υποψήφιοι προσκομίσουν ανώτερο τίτλο σπουδών αυτός γίνεται δεκτός . Σε κάθε περίπτωση, ο προσκομιζόμενος, για  κάλυψη  θέσεων  ΥΕ  κατηγορίας, τίτλος  σπουδών  δεν βαθμολογείται.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλλουν  την  αίτησή  τους  και  τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στην Ταχ. Δ/νση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45

ΤΚ 69133

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Νοσοκομείου ήτοι από 29.12.2016 ως και 9.1.2017. Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  τα  έντυπα  αίτησης  και  της  υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986

Α) Στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΓΝ Κομοτηνής

Β) Στην ιστοσελίδα www.komotini-hospital.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...