Ο Δήμος Κισσάμου  ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου,  συνολικά  τριών  (3)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κισσάμου, που εδρεύει στην Κίσσαμο Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 θέση  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  στην ακόλουθη   διεύθυνση:

Δήμος  Κισσάμου,  Πολεμιστών  1941,  Τ.Κ.73400  Κίσσαμος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Κουτρούλη Αργυρώς (τηλ. επικοινωνίας: 28223-40215).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...