Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις εδώ...

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων  6 -8,  54626  Θεσσαλονίκη,  απευθύνοντάς  την  στο  Πρωτόκολλο  της υπηρεσίας  (τηλ.  επικοινωνίας:  2310508800).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στο  κατάστημα  της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.