Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη παιδαγωγικού - διδακτικού προσωπικού για τρείς ( 3 ) θέσεις μερικής απασχόλησης και μία ( 1 ) θέση ωρομίσθιων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Τρικκαίων : ΚΔΑΠ « Ο ΣΤΑΘΜΟΣ », ΚΔΑΠ « ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου  Δημοτικού Σχολείου » και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις:

  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ  ΜΟΥΣΙΚΟΙ (με ειδικότητα ΚΙΘΑΡΑ)
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ  ΜΟΥΣΙΚΟΙ (με ειδικότητα ΒΙΟΛΙ)
  • 1 θέση  ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)
  • 1 θέση  ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (με ειδικότητα ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/8/2017  με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι   ενδιαφερόμενοι   καλούνται   να   συμπληρώσουν   την   αίτηση   με   κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και   να   την υποβάλουν,   είτε  αυτοπροσώπως,   είτε   με   άλλο  εξουσιοδοτημένο   από   αυτούς   πρόσωπο,   εφόσον   η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ.   42131,   Τρίκαλα,      απευθύνοντάς   την   στη   Διεύθυνση   Διοικητικού,   Τμήμα   Προσωπικού   και Οργάνωσης,  υπόψη κυρίου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 24313-51182).

    Η   προθεσμία   υποβολής   των   αιτήσεων   είναι δέκα   (10)   ημέρες, από   1/1/2017   έως   10/1/2017 (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας   σε   τοπικές   εφημερίδες   ή   της   ανάρτησής   της   στο   χώρο   ανακοινώσεων   του  δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων,   εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...