Ο Δήμαρχος Βόλου απευθύνει πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και  εν  ελλείψει Ειδικούς Παθολόγους με  αντικείμενο  έργου  την  παροχή  ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς των ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου.

Ειδικότερα :

  • ο ένας ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο κεντρικό ΚΑΠΗ, στο ΚΑΠΗ της Νέας Δημητριάδας  της  Δημοτικής  Ενότητας  Βόλου,  καθώς και  στο  ΚΑΠΗ  της  Δημοτικής Ενότητας  Αγριάς , για συνολικά εβδομήντα (70)ώρες το μήνα , ενώ
  • ο δεύτερος ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα τέσσερα παραρτήματα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας και στο ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, για συνολικά εβδομήντα (70) ώρες το μήνα.

Η διάρκεια  της  σύμβασης  θα  είναι  ένα  (1)  έτος,  με  ημερομηνία έναρξης  την 2/2/2017.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
  • Ειδίκευση στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο.
  • Πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Ως ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  των  αιτήσεων  ορίζεται  η 02/1/2017 ενώ  ως καταληκτική ημερομηνία η  09/1/2017.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  καταθέσουν  την  αίτηση, συνοδευόμενη  από  τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,  Τμήμα  Διαχείρισης  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  κτίριο  Δημοτικής Ενότητας  Νέας  Ιωνίας,  Λεωφόρος  Ειρήνης  131,  Τ.Κ.  38446  Νέα  Ιωνία, (τηλ. επικοινωνίας: 24213 53121, 24213 53150).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...