Το Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» Γρεβενών ανακοινώνει την  πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση εποχιακών ή παροδικών ή  πρόσκαιρων  αναγκών του  Ν.Π.Δ.Δ.  «Εθνικό Χιονοδρομικό  Κέντρο Βασιλίτσας», που εδρεύει στα Γρεβενά, για την χειμερινή περίοδο 2016 - 2017, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΤΕ Νοσηλευτών/ τριών
  • 14 θέσεις  ΥΕ  Γενικών Καθηκόντων

Διάρκεια σύμβασης:  3 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» , Γραφείο Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας Τ.Θ. 55 Γρεβενά - Τ.Κ. 511 00 υπόψη Κου θωμά Καραγιάννη. (τηλ. επικοινωνίας: 2462-353-530).

 

Δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά εδώ...