Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

  • Α ?  Κατηγορία  Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης  (Π.Ε.),  εκατόν  είκοσι  τέσσερις  (124)  θέσεις  Κλάδων/Ειδικοτήτων:  Διαιτολόγων,  Ιατρών  Ειδικότητας  Φυσικής  Ιατρικής  και  Αποκατάστασης,  Κοινωνικής  Εργασίας,  Λογοθεραπείας,  Νοσηλευτικής,  Φαρμακοποιών,  Φυσικών-Ακτινοφυσικών  Ιατρικής,  Χημικών  - Βιοχημικών,  Χημικών - Βιοχημικών -Βιολόγων, Χημικών-Βιοχημικών-Βιολόγων (Βιολόγων), Ψυχολόγων.
  • Β ? Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτακόσιες (700) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Διατροφής, Επικεπτών-τριων Υγείας, Εργοθεραπευτών, Ιατρικών Εργαστηρίων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπευτών, Μαιών-Μαιευτών,  Νοσηλευτικής,  Ραδιολογίας-Ακτινολογίας,  Τεχνολογικών  Εφαρμογών  Ειδικότητας  Βιοϊατρικής  Τεχνολογίας, Τεχνολόγων Τροφίμων, Φυσικοθεραπείας.
  • Γ ? Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (494) θέσεις  Κλάδων/Ειδικοτήτων: Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Βοηθών Νοσηλευτικής, Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, Βοηθών Φαρμακείου, Επιμελητών Ασθενών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.
  • Δ ? Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), τριακόσιες σαράντα οκτώ (348) θέσεις Κλάδων/ Ειδικοτήτων:  Βοηθητικού  Υγειονομικού  Προσωπικού  ειδικότητας  Βοηθών  Θαλάμου,  ειδικότητας  Μεταφορέων  Ασθενών,  ειδικότητας  Νεκροτόμων - Σαβανωτών,  ειδικότητας  Νεκροτόμων - Σαβανωτών - Αποτεφρωτών,  ειδικότητας  Νοσοκόμων, ειδικότητας Φυλάκων Ασθενών, ειδικότητας Επιμελητών, Εργατών, Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων, Προσωπικού Καθαριότητας ειδικοτήτων Καθαριστών-στριών, Πλυντών-Πλυντριών.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις εδώ...

    Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επ