Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας - Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα  δύο (132) ατόμων, για  την  κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της  οργανικής  μονάδας  της  έδρας  Λάρισα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας  Λάρισας  «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ  &  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»,  που  εδρεύουν στη Λάρισα του Ν. Λάρισας, και συγκεκριμένα:

  • 8 θέσεις  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟMΩΝ  -  Οργανική μονάδα της έδρας Λάρισα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
  • 64 θέσεις  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΣΤΡΙΩΝ  -  Οργανική μονάδα της έδρας Λάρισα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
  • 10 θέσεις  ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ / ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ  -  Οργανική μονάδα της έδρας Λάρισα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
  • 8 θέσεις  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟMΩΝ  -  Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
  • 35 θέσεις  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΣΤΡΙΩΝ  -  Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
  • 7 θέσεις  ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ / ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ  -  Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2017.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας    στην ακόλουθη  διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ,  Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425, Τ.Κ. 41110, Λάρισα,   απευθύνοντάς  την  στο  Τμήμα  Διαχείρισης  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  υπόψιν  κας Γουτοπούλου Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2413-502773).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...