Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Θαλάσσιες ενεργειακές στρατηγικές για τοπικές επιχειρήσεις», προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τις 30/09/2019 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής , με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

  • Αρχιτεκτονική σύνθεση - σχεδιασμός, μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών ? έξυπνων ενεργειακών κατασκευών σε παραθαλάσσιες περιοχές.
  • Εξομοίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατασκευών αυτών και τεκμηρίωση μέσω μελετών σκοπιμότητας.
  • Παρακολούθηση και οργάνωση πιλοτικών προγραμμάτων, όπου προβλέπεται η συμμετοχή και συνεργασία ανώτατων και ερευνητικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Δίπλωμα Πανεπιστημίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
  • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών συναφής με Τεχνολογία των Κατασκευών.
  • Διδακτορικός Τίτλος σπουδών συναφής με Έξυπνες Ενεργειακές Κατασκευές.
  • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέση συναφούς αντικειμένου με Ενέργεια Κατασκευών.
  • Εμπειρία συμμετοχής τουλάχιστον ενός έτους σε Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (Γ2/C2).

    Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο κτίριο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. (Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α), 3ης Σεπτεμβρίου  - Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 104, έως τις 16/01/2017, από τις 10:00 - 14:00, όπου και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...