Ο  Διοικητής του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»  που εδρεύει στην Τρίπολη του Ν. Αρκαδίας,  και συγκεκριμένα:

 

  • 31 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ
  • 2 θέσεις  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία   υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018.

 

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Παναρκαδικο Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ 22 131 Τρίπολη Ν. Αρκαδίας, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Σπηλιωτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713601743).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...