Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη παιδαγωγικού - διδακτικού προσωπικού για μία ( 1 ) θέση μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΚΔΑΠ - ΜΕΑ « Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ», και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

 

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης, υπόψη κυρίου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 24313-51182).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 1/1/2017 έως 10/1/2017 (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...