Ο Οργανισμός Αθλητισμού - Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης ανακοινώνει  την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασίας έως και 31/7/2017 με ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο. (ΦΕΚ 1774/Β΄/17-6-2016 ) της ΓΓΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις εξής ειδικότητες:

  • 1 θέση  ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με εξειδίκευση στο kick boxing)
  • 1 θέση  ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με εξειδίκευση στη zumba)
  • 1 θέση  ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με εξειδίκευση στη yoga)
  • 1 θέση  ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με εξειδίκευση στη φυσική δραστηριότητα στη τρίτη ηλικία, ορθοσωμική, pilates)
  • 1 θέση  ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με ειδικότητα Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί)

 

Προσόντα Πρόσληψης

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 65 ετών
  • Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.
  • Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.).

 

    Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00΄-13:30΄.

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 29/12/2016 έως και Δευτέρα 9/1/2017.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...