Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ανυψωτικών καλαθοφόρων μηχανημάτων)
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
  • 3 θέσεις  ΥΕ Εργατών/τριών Έργων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

 

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α?1, Θεσσαλονίκη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στην ακόλουθη διεύθυνση:

Βασ. Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κας Βλαχιώτη Βασιλικής).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Θεσσαλονίκης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...