Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ωρομίσθιο ), και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ανά ειδικότητα:

  • 1 θέση  ΤΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βιολοντσέλου
  • 1 θέση  ΔΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα σύγχρονων κρουστών - ντράμς

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.06.2017

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • Να είναι α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
  • Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 ( Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ) του Ν.3584/07 ( ΦΕΚ143/Α/28.06.2007 ).
  • Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως είτε, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες από 8.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση :

Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης, υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα ( τηλ. Επικοινωνίας 24313-51182 ).

    Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα των Τρικάλων και ειδικότερα από 2 Ιανουαρίου 2017 έως και 10 Ιανουαρίου 2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...