Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ»), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών», προσκαλεί τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για εφαρμοσμένη έρευνα βιομηχανικού προσανατολισμού, να υποβάλλουν ερευνητικές προτάσεις στην αγγλική γλώσσα για σύναψη συμβάσεων υποτροφίας / εργασίας, για εξήντα οχτώ (68) θέσεις, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28η Φεβρουαρίου 2017, ως εξής:

 

  •     Υποψήφιοι Διδάκτορες (PhD), διάρκειας σύμβασης υποτροφίας τεσσάρων (4) ετών. - Αρχείο Προκήρυξης (SNF_PhD.docx)
  •     Υποψήφιοι Μεταδιδακτόρες (PostDoc), διάρκειας σύμβασης εργασίας τριών (3) ετών. - Αρχείο Προκήρυξης (SNF_Postdoc.docx)
  •     Υποψήφιοι Συνεργαζόμενοι Ερευνητές (Adjunct Researchers), διάρκειας σύμβασης εργασίας τεσσάρων (4) ετών. - Αρχείο Προκήρυξης (SNF_Adj_R.docx)

    Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μια από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες, πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 (23:59) μέσω email με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2016-2672 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

 

  • Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
  • Φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  της  αστυνομικής  ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο  των τίτλων  των  σπουδών  τους.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή για τους άρρενες υποψηφίους.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8 του Υπαλληλικού Κώδικα :

(α) Ότι  δεν έχουν  καταδικαστεί  για  κακούργημα  και σε  οποιαδήποτε  κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την  υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος  καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική  δυσφήμιση, καθώς  και για οποιοδήποτε  έγκλημα  κατά της γενετήσιας  ελευθερίας  ή  οικονομικής  εκμετάλλευσης  της γενετήσιας  ζωής, δεν  έχουν , λόγω  καταδίκης, στερηθεί  τα  πολιτικά τους  δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

(β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

(γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

(δ) Ό?