Το  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  με  την υπ? αριθμ. 4504/244/05.01.2017 Απόφαση  του  Δ.Σ.  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση πινάκων κατάταξης  για  τη στελέχωση της Επιτελικής Ομάδας Έργου (3 στελέχη) και της Κεντρικής Ομάδας Έργου (24 στελέχη).

    Η διάρκεια των συμβάσεων έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και το αργότερο τη λήξη της Πράξης. Οι αρμοδιότητες και το εργολαβικό αντάλλαγμα θα καθορισθούν με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ

  • Επιτελική Ομάδα Έργου (3 στελέχη):

    Η Ε.Ο.Ε έχει ως αντικείμενο το συντονισμό, παρακολούθηση και προώθηση  όλων  των  δράσεων  της  προτεινομένης  πράξης.  Η  εξειδίκευση  του  στρατηγικού σχεδιασμού,  η  διαμόρφωση  των  διαδικασιών,  η  επίσπευση  του  υλοποιούμενου  έργου,  ο προσδιορισμός ενεργειών σύμφωνα με την υπάρχουσα κοινωνικο-οικονομική δυναμική, καθώς και η ενημέρωση, διαμόρφωση και προώθηση προτάσεων προς το Κεντρικό Όργανο της Πράξης αποτελούν αρμοδιότητες της Ε.Ο.Ε.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ,ΑΤΕΙ)

  • Κεντρική Ομάδα Έργου (Κ.Ο.Ε.) (24 στελέχη):

    Η ομάδα αποτελείται από στελέχη που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του στην Κεντρική Υπηρεσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι αρμοδιότητες των στελεχών είναι μεταξύ άλλων, ο συντονισμός, η παρακολούθηση, η πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και η υλοποίηση των δράσεων ευθύνης τους, όπως, ενδεικτικά, η συνεχής διαβούλευση με τους φορείς για την διαμόρφωση και προώθηση νέων προτάσεων προς την Ε.Ο.Ε, η διασύνδεση με αλλά Ε.Π., φορείς και δράσεις, η λειτουργία και υποστήριξη των ηλεκτρονικών εργαλείων μάθησης.  Συγκεκριμένα, η στελέχωση της ομάδας με εξωτερικούς συνεργάτες θα είναι η ακόλουθη:

- Ένας (1) Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου (Φ.Α.)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ,ΑΤΕΙ)

- Ένας (1) Υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου (Ο.Α.)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ), Οικονομικής Κατεύθυνσης

- Ένας  (1)  Επιστημονικός  Σύμβουλος  (για  δράσεις  σε  Ευάλωτα  Κοινωνικές  Ομάδες -Συμβουλευτικής Γονέων)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI/ATEI)  2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

- Ένας (1) Επιστημονικός Σύμβουλος (για e-Learning)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI/ATEI)  2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

- Ένας (1) Υπεύθυνος Δημοσιότητας