Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει τη πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα Relocation της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/12/2017.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού έτους  2017 θα απασχοληθούν συνολικά είκοσι τέσσερα (24 ) άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων :

 • Ένας  (1) Συντονιστής Έργου
 • Ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής
 • Ένας (1) Διευθυντής Προσωπικού/Διοίκησης
 • Ένας (1) Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
 • Ένας (1) Λογιστής
 • Ένας  (1) Βοηθός δεδομένων δράσεων ενημέρωσης - διοίκησης
 • Ένας  (1)  Συντονιστή  των Επιστατών και των  Κοινωνικών Λειτουργών .
 • Πέντε (5) Κοινωνικοί  Λειτουργοί  ( 1 Λειτουργός ανά 14 διαμερίσματα )
 • Πέντε (5) Επιστάτες Διαμερισμάτων ( 1 Επιστάτης ανά 14 διαμερίσματα ) 
 • Δύο (2)  Συνοδούς   (1 Συνοδός ανά  35 διαμερίσματα ) 
 • Πέντε (5) Διερμηνείς ( 1 Διερμηνέας ανά 14 διαμερίσματα  ) 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν :

 • Ευκρινή Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Τίτλοι σποδών και απόδειξη των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων της αντίστοιχης θέσης.
 • Απόδειξη εμπειρίας με προσκόμιση  βεβαίωσης εργοδότη  ή  αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή βεβαίωση οικείου  ασφαλιστικού φορέα  ή  αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων  ή  συστατικές επιστολές ή αποδείξεις/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  αίτηση  με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ 32131 , ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 9/1/2017 έως  12/1/2017 ώρα 11.00 π.μ

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...