Η "ΑΠΟΣΤΟΛΗ", αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ VΙII,  που αφορά τη λειτουργία Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Επιστημονικού Προσωπικού ειδικότητας 'Κοινωνικός Λειτουργός'.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την Ελληνική Επικράτεια.
  • Επιθυμητή  η  προϋπηρεσία  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους.  Θα  συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία και εμπειρία με την ομάδα στόχου.
  • Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές .
  • Πιστοποιημένη  καλή  γνώση  της  Αγγλικής  γλώσσας  (επιπέδου  τουλάχιστον Lower) ή γαλλικής αντίστοιχου επιπέδου.
  • Επιθυμητή η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ από τον ECDL ή αντίστοιχο φορέα πιστοποίησης.

    Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης με βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, το ενδιαφέρον  για  το  αντικείμενο,  την  άνεση  και  ευχέρεια  ενασχόλησης  με πρόσφυγες και ιδιαίτερα ανήλικους,  την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την ευθυκρισία και  την διοικητική  και  οργανωτική  ικανότητα.  Εξίσου  σημαντικά στοιχεία θεωρούνται η  προσαρμοστικότητα,  η  συνεργασιμότητα,  και  η ανεπτυγμένη   αίσθηση   του   συλλογικού   πνεύματος.   Θα συνεκτιμηθεί επικαιροποίηση των  επαγγελματικών  δεξιοτήτων  των  υποψηφίων  μέσω  της συμμετοχής τους σε συνέδρια, σε συνεχιζόμενη κατάρτιση κ.ά.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 18η Ιανουαρίου 2017.

Η  αποστολή  βιογραφικών  θα  γίνεται στην  διεύθυνση  της  αμκε Αποστολή,  Ήρας  8  &  Δέσπως  Σέχου  37,  11743 Αθήνα  υπ?  όψιν  κου  Ν. Κατσιάρα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή στο fax: 210 9246740.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...