Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ' αριθ. 4/2017 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου με  ΑΔΑ: 6ΜΤ7ΟΛΣΓ-ΩΚΧ,  ανακοινώνει  ότι  θα  προσλάβει  προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της για την εξής ειδικότητα:

Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  2 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας -Δημοτικό Κολυμβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53441-42.

Αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Ανθή  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στα γραφεία της επιχείρησης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...