Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ -Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη ψυχολογική σε θέματα υγείας παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική στις οικογένειές τους σε συνεργασία με τους ειδικούς (κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου.

Τυπικά Προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • Την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής.
  • Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος
  • Να είναι ?έλος του Ιατρικού συλλόγου

Επισημαίνεται ότι προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο σε Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο αυτού, καθώς και σχετική εντοπιότητα θα ληφθούν υπόψη.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο κατάστημα του Δήμου Ιλίου εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λπ.).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...