ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ  60  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «Φορολογικά - Φοροτεχνικά θέματα Ελευθέρων Επαγγελματιών».

    Ο Οργανισμός προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν.  2336/95 και άρθρο  16 του Ν.  2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Δευτέρα  16-01-17 έως και την Δευτέρα  23-01-17, MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.,  όπως προβλέπονται από την με αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ 576/τ.Β' /16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης  (Θεσσαλονίκης  73,  57013, Ωραιόκαστρο, τηλ. 2310-699769), για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Οικονομικού Τομέα με 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Αίτηση συμμετοχής (έντυπη).
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Βασικός τίτλος σπουδών. 
  • Τίτλοι αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν. 
  • Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών. 
  • Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας.
  • Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας.
  • Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας. 
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ...