Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στο Δήμο Φαιστού, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
  • 1 θέση  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας - Φορτωτής)
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 2 θέσεις  ΤΕ Λογιστών (Διοικητικού - Λογιστικού, με τίτλους αμιγώς Λογιστικού κλάδου)
  • 4 θέσεις  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  • 2 θέσεις  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Φαιστού, ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ 70400, απευθύνοντάς την υπ? όψιν κυρίας Χατζηδάκη Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 28920 29444).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαιστού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...