Η  Δημόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10)  ατόμων για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών του Κλάδου  ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου,  και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός  Σταθμών & Υποσταθμών (Ημερήσιος Ηλεκτροτεχνίτης)
  • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών και Οργάνων)
  • 3 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικός  ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
  • 2 θέσεις  ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής  ή  Οξυγονοκολλητής
  • 1 θέση  ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων  (Οικοδόμων)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.2 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ,  Τ.Κ. 720 59 ΧΑΝΔΡΑΣ -ΣΗΤΕΙΑ, υπ' όψιν κας Ξενικάκη Βικτωρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 28430 - 63162).

Υποβολή αιτήσεων από 18/01/2017 έως 27/01/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...