Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων,  για την υλοποίηση της Πράξης ''Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης'',   στο   πλαίσιο   του     Επιχειρησιακού   Προγράμματος     «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΕΝΤΑΞΗΣ   ΚΑΙ   ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ   ΤΗΣ   ΦΤΩΧΕΙΑΣ   -   ΕΚΤ» - ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ», στο Δήμο Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα:

 • 2 θέσεις  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 • 2 θέσεις  ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
 • 1 θέση  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
 • 1 θέση  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
 • 2 θέσεις  ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 • 4 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • 3 θέσεις  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 • 1 θέση  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
 • 2 θέσεις  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
 • 2 θέσεις  ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
 • 2 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος   Θεσσαλονίκης,   Βασιλέως  Γεωργίου   Α'   1, Τ.Κ.   54640   Θεσσαλονίκη,   απευθύνοντάς   την   στη   Διεύθυνση   Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων - Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313317139, 128, 137, 666 & 116).

    Η   προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...