Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στη Κοινωφελή Επιχείρηση ?ήμου Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ελλείψει αυτού ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • 1 θέση  ΤΕ Εργοθεραπευτών
  • 2 θέσεις  ΔΕ Ειδικού βοηθητικού προσωπικού (Κοινωνικών Φροντιστών  -  Επιμελητών Πρόνοιας)
  • 1 θέση  ΔΕ Οδηγών [Δ' (D) Κατηγορίας  -  με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
  • 1 θέση  ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (αποκλειστικά για την καθαριότητα)
  • 1 θέση  ΔΕ Εικαστικών (Ζωγραφικής)
  • 1 θέση  ΔΕ Εικαστικών (Κεραμικής)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, πρώην στρατόπεδο Τάγαρη, Τ.Κ.  53100, Φλώρινα, υπόψη κου Αγγελίδη Δημητρίου  (τηλ. επικοινωνίας: 2385044555).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...