Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. )» ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος    «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ    ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ   ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ » της Ε.Ε.Τ.Α.Α. , που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 1 θέση  ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ)
  • 2 θέσεις  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της  σύμβασης έως 31-8-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Καμάρες  (περιοχή  Γηροκομείου)  Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα,  απευθύνοντάς  την στο Γραφείο  Προσωπικού  του  ΝΠΔΔ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., υπόψιν κας Μπενέτου Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας: 22210-79752).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...