Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ''Γιάννης Γάλλος''» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.  «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης  ''Γιάννης Γάλλος''», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
  • 2 θέσεις  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
  • 2 θέσεις  ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  • 6 θέσεις  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ''Γιάννης Γάλλος''», Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17602, υπόψη κας Τσιακμάκη Αγγελικής και κας Χαμάκου Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 2109598555).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...