Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου,  συνολικά τριών (3)  ατόμων  για  την αντιμετώπιση απρόβλεπτων  και  επειγουσών  περιστάσεων του Γενικού  Νοσοκομείου Τρικάλων,  που  εδρεύει  στα  Τρίκαλα , και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστριών - Καθαριστών)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2017 -  Με εξάωρη (6) απασχόληση

  • 1 θέση  ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστριών - Καθαριστών)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2017 -  Με πεντάωρη (5) απασχόληση

 

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Καρδίτσης 56, ΤΡΙΚΑΛΑ, Τ.Κ. 42131 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας Δωδεκάτου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2431350635).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...