Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ,  που εδρεύει στην Κοζάνη  2ο χλμ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (με εμπειρία σε G.I.S.)
  • 1 θέση  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (με εμπειρία σε G.I.S.)
  • 1 θέση  ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 10 θέση  ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • 5 θέσεις  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
  • 1 θέση  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • 1 θέση  ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ (με επαγγελματική άδεια Γ ? κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 θέση  ΔΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

2ο χλ - Κοζάνης - Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ υπόψη κ Νικολάου Νικόλαο ή κας Λιάπη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας:  2461051519 ή  2461051516).

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...