Ο  Δήμος Ιωαννιτών  ύστερα  από την  υπ'  αριθ.  750/2016 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, και  την  αριθ. 7681/20-1-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΟΖΟΡ1Γ-ΠΒΠ) εγκριτική   της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου - Δυτικής  Μακεδονίας, ανακοινώνει  ότι  θα  προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  της  υπηρεσίας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

15 θέσεις  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων)

Διάρκεια σύμβασης:  2 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το τελευταίο  δωδεκάμηνο  στο  δημόσιο,  σε  ποιο  φορέα  και  το  χρονικό  διάστημα  της απασχόλησής του στο φορέα αυτόν.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7, 2ος όροφος, τηλ: 2651361346) έως την 5-2-2017 αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καραγιάννης Παναγιώτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...