Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας  αποφασίστηκε η  πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων, λόγω  των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών  της ΕΟΟ  που  προκύπτουν  τόσο από την ανάθεση σε αυτήν της αρμοδιότητας  έκδοσης  των βεβαιώσεων άσκησης  οδοντιατρικού επαγγέλματος  και τίτλων οδοντιατρικών ειδικοτήτων,  όσο και λόγω  της ανάληψης της ευθύνης  πιστοποίησης των φορέων παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής  εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία εκ των θέσεων αυτών. 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα παράτασης

    Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση  με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως,  είτε ταχυδρομικά  με  συστημένη επιστολή  ή ταχυμεταφορά (courier), στα γραφεία της ΕΟΟ  (Θεμιστοκλέους 38), σε εργάσιμες  ημέρες και ώρες [8.30 πμ - 16.00 μμ].

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων  είναι η 24η  Φεβρουαρίου  2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά εδώ...