Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών αναγκών.

Συγκεκριμένα:

  • Πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών Αλιβερίου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης που εδρεύει στο Αλιβέρι  του Νομού Ευβοίας:

1 θέση  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  -  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  -  υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 4. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,  εφ?  όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΜ/Κλιμάκιο Μεταλλικών Κατασκευών Αλιβερίου,  Τ.Κ.  345  00 - ΑΛΙΒΕΡΙ υπόψη κυρίου ΜΑΛΛΙΟΥ Μάριου ή κυρίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Καλλιόπης  (τηλ. επικοινωνίας:  22230-81191).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 20-01-2017 έως 30-01-2017.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

 

  • Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων, που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας:

2 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί  ΑΗΣ - ΥΗΣ & Αεροστροβίλων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ - ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 2 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ - ΑΣΩΜΑΤΩΝ, Τ.Θ 150, Τ.Κ. 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ, υπόψη κα. Ε. Μπαλτζή (τηλέφωνα επικοινωνίας : 23310 - 44040, -44, -45).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...