Η Ανώνυμος  Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου ΑΕ  -  Α.Ε.ΔΙ.Κ  ανακοινώνει την  πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  αορίστου χρόνου  ναυτικών ειδικοτήτων της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου ως εξής:

  • 2 θέσεις  ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β' ΤΑΞΗΣ
  • 2 θέσεις  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ
  • 2 θέσεις  ΝΑΥΤΗΣ
  • 3 θέσεις  ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΕΣ

    Κάθε ενδιαφερόμενος  καλείται να υποβάλλει την αίτηση υποψηφιότητας , συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) , στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 88 114 72  ΑΘΗΝΑ.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ...