Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων  Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας,  κατ'  εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρ. 4 & 6 της ΚΥΑ/679/22 - 8 - 96  - ΦΕΚ 826, τ. Β -  (η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 - ΦΕΚ Α' 156, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ Α - 71), στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου "HΟRIZON 2020-H2020-SEAC-2015-1-709515-"Science  Technology  Innovation  Mathematics Engineering for the Young (STIMEY)" ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ", με χρονική διάρκεια έργου από 01/09/2016 έως 31/08/2019, Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Νικόλαο Φαχαντίδη, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 185/19-12-2016 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:

  • Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη(κωδικός θέσης Α),που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

- Βιβλιογραφική  ανασκόπηση  των  αναγκών  των  μαθητών  της  παιδικής  και  εφηβικής ηλικίας  στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ.

- Διερεύνηση  των  ιδεών  και  των  αντιλήψεων  των  εμπλεκόμενων  προσώπων (εκπαιδευτικών-γονέων-επαγγελματικών φορέων) στο πλαίσιο των υποέργων του εγκεκριμένου έργου.

- Επιλογή κατάλληλων εργαλείων για τη λήψη δεδομένων.

- Συλλογή και ανάλυση Δεδομένων.

- Υποστήριξη  των Επιστημονικά  Υπευθύνων  και  λοιπών  συνεργατών  υποστήριξης  των  έργων  για  τις διαδικασίες αναθέσεων στο πλαίσιο των εγκεκριμένων έργων.

- Μετακίνηση σε σχολεία στην ελληνική επικράτεια για την εφαρμογή του προγράμματος.

Για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι δώδεκα μήνες.

  • Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (κωδικός θέσης Β), που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικάκαι ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

- Βιβλιογραφική  ανασκόπηση  των  αναγκών  των  μαθητών  της  παιδικής  και  εφηβικής  ηλικίας  στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ.

- Διερεύνηση  των  ιδεών  και  των  αντιλήψεων  των  εμπλεκόμενων  προσώπων (εκπαιδευτικών-γονέων-επαγγελματικών φορέων) στο πλαίσιο των υποέργων του εγκεκριμένου έργου.

- Επιλογή κατάλληλων εργαλείων για τη λήψη δεδομένων.

- Συλλογή και ανάλυση Δεδομένων.

- Υποστήριξη  των  Επιστημονικά  Υπευθύνων  και λοιπών  συνεργατών  υποστήριξης  των  έργων  για  τις διαδικασίες αναθέσεων στο πλαίσιο των εγκεκριμένων έργων.

- Μετακίνηση σε σχολεία στην ελληνική επικράτεια για την εφαρμογή του προγράμματ?